Döngüsel Ekonomide Endüstriyel Su Çözümleri
Ürünlerin ve atıkların yeniden kullanıldığı, onarıldığı, yenilendiği ve geri dönüştürüldüğü döngüsel ekonomiye doğru bir eğilim var.

Su kaynakları yönetiminde, döngüsel ekonominin önemli bir noktası, endüstriyel kullanımlardaki su tüketimini en üst seviyeye çıkarmaktır.

Su işletmeleri, su kullanımının azaldığı, suyun yeniden kullanılmasının ve geri dönüştürülmesinin amaçlandığı döngüsel ekonomiyi kıt su kaynaklarına olan talebi azaltmak için uygulamaya başlıyor.

Tüm dünyada, önemli ekonomik ve çevresel faydaların beraberinde geldiği; ürünlerin ve atıkların yeniden kullanıldığı, onarıldığı, yenilendiği ve geri dönüştürüldüğü döngüsel bir ekonomiye doğru bir eğilim var. Su kaynakları yönetiminde, döngüsel ekonominin önemli bir noktası, endüstriyel kullanımlardaki su tüketimini en üst seviyeye çıkarmaktır.

Lineer Ekonomi
Sanayi Devrimi'nden bu yana, ekonomik büyüme “al-yap-tüket-at” modeline dayandığından, toplam atık miktarı sürekli olarak artmıştır. Bu lineer model, kaynakların bol, kullanılabilir ve elden çıkarılmasının ucuz olduğunu varsaymaktadır. Şuanda kullanılan lineer ekonomik model, çok büyük bir büyüme sağlasa da, artan talep; ortaya çıkan atık ve çevredeki bozulmalar nedeniyle doğal kaynakların kullanılabilirliği üzerinde kısıtlamalara yol açmıştır.
Sürdürülebilir kalkınma açısından, lineer ekonomi, doğal sermaye pahasına beşeri ve fiziksel sermayenin hızlı birikimine yol açmakta ve şimdiki neslin gelecek nesillere aynı refah seviyesini sağlamasını riske atmaktadır. Sürdürülebilirliği tam olarak benimsemeyenler, tükenen doğal sermayenin daha da değerli fiziksel ve beşeri sermaye ile değiştirilebileceğini savunurken, güçlü görüş, doğal sermayenin tükenebilir, doğada genel olarak eşitsiz dağılmış, zaman zaman kullanılabilirliği sınırlı, faydalarının kullanılmadıkları durumda getirdiği faydalar dahil doğal kaynaklar pazarında ederinden az değer görüyor olması nedeniyle tüketilmesi değil korunması gerektiği yönündedir.

Döngüsel Ekonomi
Döngüsel ekonomide, ürünler ve atıklar önemli ekonomik ve çevresel faydalarla yeniden kullanılır, onarılır, yenilenir ve geri dönüştürülür. Döngüsel ekonominin önemli bir tarafı, ekonomide biriken malların insan yapımı, kayda değer ürünlerden oluşmasıdır. İkincil hammadde elde etmek için geri dönüşüm yoluyla kullanılabilirler ve ürünleri ticari yaşam döngüsünde tutmak için yeniden kullanılabilir ve yeniden üretilebilirler. Döngüsel ekonominin genel amacı, ekonomik büyümeyi kaynak kullanımından ve ilgili çevresel etkilerden ayırmaktır.

Döngüsel Ekonomide Su
Dünya çapındaki su işletmeleri, su kullanımını ve sera gazı emisyonlarını azaltıp kıt su kaynaklarına olan talebi aşağıya çekmek için suyun yeniden kullanıldığı ve geri dönüştürüldüğü döngüsel ekonomi ilkelerini uygulamaya başlıyor. Döngüsel ekonomi ilkeleri, endüstriyel süreçlerde su kullanımını en üst düzeye çıkarmak anlamına geliyor. OECD 2050 Çevre Tahminleri'ne göre, üretimdeki su talebi 2000'den 2050'ye kadar %400 artacak. Bu sayı, diğer sektörle karşılaştırıldığında en yüksek değer olarak öne çıkıyor.

Toronto'da Endüstriyel Su Verimliliğini Artırma
Toronto Şehri'nde hızlı bir nüfus artışı yaşandığından, Toronto Su altyapısının kapasitesi öngörülenden daha hızlı kullanılıyor. Aynı zamanda, eskiyen su altyapısı, su sistemi üzerinde beklenmedik bir baskı oluşturuyor. Toronto Water, Water Efficiency for Business (İşletmeler için Su Verimliliği) girişimini yürütmekte ve işletmeleri suyu daha verimli kullanmaya teşvik etmektedir. Böylece, uzun vadede; işletmelerin maliyetleri düşmekte, çevreye bağlılığını gösteren işletmelerin kamudaki imajı gelişmekte ve paradan tasarruf edip yeni müşteriler çekerek işletmeler rekabet gücünü arttırmaktadır. Toronto Water, endüstriyel su verimliliğini artırmak ve ekonomik büyümeyi desteklerken suyun korunmasını teşvik etmek için Toronto'daki üreticilere indirimli su sağlayan “Endüstriyel Su Tarifesi Programı”nı yürütmektedir. Şehirde 2 bloktan oluşan tarifeli sistem bulunmaktadır. İkinci blok tarifesi ile, uygun endüstriyel müşterilere %30 indirim sağlanmaktadır. Program, yılda 5.000 m3'ten fazla su kullanan, sınai mülkiyet sınıfına giren ve Toronto Water'ı tatmin edecek şekilde kapsamlı bir su koruma planı hazırlayan üreticilere açıktır.

Singapur'da Sanayileşmiş Su Çözümleri
Singapur'da su talebi şu anda günde yaklaşık 430 milyon galondur. Yerel sektör suyun %45'ini, yabancı sektör geri kalanını kullanmaktadır. 2060 yılına kadar, Singapur'un toplam su talebi, yaklaşık %70'i yabancı sektör olmak üzere neredeyse iki katına çıkabilir. Ekonomik büyüme ile paralel giden su talebindeki artış, Singapur Kamu Hizmetleri Kurulu'nu (PUB) özel sektörün endüstriyel su çözümlerini benimsemesini sağlamaya yöneltmiştir. PUB'a ait Industrial Water Solutions Demonstration Fund (Endüstriyel Su Çözümleri Fonu), endüstriyel olarak kullanılmış suyun yeniden kullanılmak üzere arıtılması ve yeniden kazanılması için etki alanı yüksek, yenilikçi projeler başlatmıştır. 10.000 m3'ten fazla su tüketen şirketler, yeniden kullanım yoluyla su tüketimini en az %5 azaltacak şekilde ilgili kamu kuruluşu tarafından teklif sunmaya davet edilir.

Sonuç
Önde gelen su hizmetleri kuruluşları, endüstriyel su kullanıcılarına; su kullanımını azaltmaları, suyu yeniden kullanmaları ve geri dönüştürmeleri için bir çok teşvik uyguluyor. Kapsamlı su koruma stratejileri geliştiren üreticilere daha düşük su tarifeleri ve endüstriyel suyu yeniden kullanma amaçlı yenilikçi çözümler geliştiren bireylere fon sağlanması, bunlar arasında sayılmaktadır.